Nepravilnosti u Ugovorima o radu direktora i v.d. direktora javnih preduzeća iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture KS-a

by fer_urednik

U proteklom periodu Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom je izvršio analizu koja se odnosi na zaključene ugovore o radu sa direktorima i v.d. direktorima u 7 javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture.

Navedeni ugovori zaključeni su na osnovu odredbi Zakona o radu i Zakona o privrednim društvima i ostalih zakonskih odredbi i drugih propisa koji tretiraju ovu oblast.

Prilikom analize dostavljene dokumentacije Ured je od sedam preduzeća, čija je dokumentacija bila predmet analize, kod četiri preduzeća utvrdio određene nepravilnosti, a koje se odnose na:

 1. U ugovorima o radu zaključenim sa direktorima predviđena je otpremnina u slučaju razrješenja direktora, što je u suprotnosti sa članu 27. stav 4. Zakona o radu koji propisuje da se na direktora ne primjenjuju odredbe Glava IV-VII i XI navedenog zakona, a koje se u ovom slučaju odnose na otpremninu.
 2. U ugovorima o radu zaključenim sa direktorima i v.d. direktorima dato je pravo istima da nakon isteka mandata, smjene, razrješenja i raskida ugovora budu raspoređeni u preduzeću u kojem su imenovani za direktora, na neodređeno vrijeme, a za što nakon analize pravnih propisa koji regulišu ovu oblast nije utvrđen pravni osnov po kojem je ovo pravo dato direktoru. Naime, navedeni ugovor sa direktorom zaključen je na određeno vrijeme, dok bi njegovim raspoređivanjem na drugo radno mjesto u jednoj od organizacionih jedinica podrazumijevalo zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Postupanje na ovakav način je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

U nastavku teksta je prikaz analize ugovora zaključenih sa direktorima i v.d. direktorima, pojedinačno za svako preduzeće iz oblasti komunalne privrede i infrastrukture:

KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo

KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo dostavilo je dokumentaciju koja se odnosi na Ugovor o radu od 19. 08. 2020. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine). Prilikom analize dostavljenog ugovora Ured je utvrdio da je u istom predviđena otpremninu za direktora u slučaju razrješenja sa funkcije, što je protivno članu 27. stav 4. Zakona o radu koji propisuje da se na direktora ne primjenjuju odredbe Glava IV-VII i XI navedenog zakona, a koje u konkretnom slučaju tretiraju pitanje otpremnine.

KJKP „Tržnice pijace“ d.o.o. Sarajevo

KJKP „Tržnice pijace“ d.o.o. Sarajevo dostavilo je dokumentaciju koja se odnosi na tri zaključena ugovora o radu sa direktorima i v.d. direktorom i Aneks ugovora sa direktorom i to:

 1. Ugovor od 22. 10. 2015. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 2. Aneks 1 na prethodno navedeni Ugovor, od 26. 12. 2016. godine (Ugovor i Aneks 1 ugovora su se primjenjivali do 21. 10. 2019. godine),
 3. Ugovor od 24. 10. 2019. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 4. Ugovor od 10. 08. 2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od šest mjeseci).

Nakon analize dostavljene dokumentacije za navedene ugovore Ured je utvrdio da svi ugovori predviđaju, u slučaju raskida ugovora, smjene, razrješenja i isteka mandata direktora, raspored na neodređeno vrijeme „na rukovodećem radnom mjestu u okviru preduzeća, u grupi složenosti poslova i pripadajućim koeficijentom plate, koji ne mogu biti manji od najviše grupe složenosti poslova“, a za što nakon analize pozitivnih pravnih propisa koji regulišu ova pitanja nije utvrđen pravni osnov po kojem je ovo pravo dato direktoru. Naime, navedeni ugovori sa direktorima i v.d. direktorima, zaključeni su na određeno vrijeme, dok bi njegovim raspoređivanjem na drugo radno mjesto u okviru preduzeća podrazumijevalo zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Postupanje na ovakav način je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo dostavilo je dokumentaciju koja se odnosi na ugovore koji su zaključeni prije 2019. godine, a trajali su u periodu 2019. godine i ugovore koji su zaključeni u periodu od 01. 01. 2019 godine na dalje, i to:

 1. Ugovor od 15. 03. 2017. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 2. Ugovor od 03. 06. 2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom nije naveden period trajanja mandata),
 3. Ugovor od 05.09.2019. godine (zaključen sa direktorom nije naveden period),
 4. Ugovor od 22. 10. 2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom nije naveden period),
 5. Ugovor od 12. 12. 2019. godine (zaključen sa direktorom nije naveden period),
 6. Ugovor od 07.07.2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom nije naveden period).

Nakon analize dostavljene dokumentacije Ured je utvrdio da je u pojedinim odredbama ugovora navedeno da „nakon isteka mandata ili u slučaju raskida ugovora prije isteka mandata direktora, preduzeće će osigurati radno mjesto koje je po složenosti i odgovornosti približno jednako radnom mjestu direktora“, a za što nakon analize pravnih propisa koji regulišu ova pitanja nije utvrđen pravni osnov po kojem je ovo pravo dato direktoru. Navedena odredba o osiguranju radnog mjesta direktora nakon isteka mandata ili u slučaju raskida ugovora na odgovarajuće radno mjesto unutar preduzeća, u kojoj prethodno nije bio zaposlen, je sadržana u tri ugovora (obuhvataju dvije osoba): ugovor sa v.d. direktorom od 03. 06. 2019. godine, ugovor sa direktorom od 05. 09. 2019. godine i ugovor sa v.d. direktorom od 22. 10. 2019. godine. Raspored direktora u slučaju isteka mandata ili u slučaju raskida ugovora prije isteka mandata na odgovarajuće radno mjesto unutar preduzeća, u kojem prethodno nije bio zaposlen, predstavljalo bi novo zapošljavanje. Postupanje na ovakav način je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo

KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo dostavilo je tri ugovora o radu zaključena sa v.d. direktorima i Odluku o imenovanju direktora, i to:

 1. Ugovor od 28. 10. 2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 2. Ugovor od 27. 01. 2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od šest mjeseci),
 3. Ugovor od 29. 07. 2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 4. Odluka o imenovanju v.d. direktora od 26. 10. 2020. godine.

Iz dostavljene dokumentacije Ured nije utvrdio nepravilnosti u odredbama ugovora.

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. dostavilo je tri ugovora o radu zaključena sa direktorom i v.d. direktorima, i to:

 1. Ugovor od 26. 06. 2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period do konačnog imenovanja direktora),
 2. Ugovor od 28. 10. 2019. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 3. Ugovor od 05. 10. 2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period do konačnog imenovanja direktora).

Analizom dostavljene dokumentacije Ured je utvrdio da je u pojedinim odredbama ugovora navedeno da „u slučaju sporazumnog raskida ugovora, prestanka obavljanja funkcije direktora i v.d. direktora ne prestaje radni odnos i isti će biti raspoređen u preduzeću“. Također, u ugovoru sa v.d. direktorom od 05. 10. 2020. godine u kojem je sadržana navedena odredba, i izvršenih provjera Ureda, nije se moglo utvrditi da li je imenovani v.d. direktor bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u preduzeću prije imenovanja na funkciju. U pomenutom ugovoru u članu 17. navedeno je da prestaje da važi Ugovor od 01. 06. 2020. godine, iz čega se nije moglo utvrditi na koji način je bio regulisan radni odnos, odnosno da li je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije imenovanja za v.d. direktora.

KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo

Od strane KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo dostavljena je dokumentacija, a koja se odnosi na šest zaključenih ugovora o radu sa direktorima i v.d. direktorima, i to:

 1. Ugovor od 11.04.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od dva mjeseca),
 2. Ugovor od 11.06.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od dva mjeseca),
 3. Ugovor od 19.08.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od dva mjeseca),
 4. Ugovor od 17.10.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od dva mjeseca),
 5. Ugovor od 17.12.2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom do okončanja konkursne procedure),
 6. Ugovor od 05.08.2020. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine).

Analizom dostavljene dokumentacije koja se odnosi na zaključeni ugovor od 11. 04. 2019. godine, Ured je utvrdio da je u ugovoru dato pravo v.d. direktoru, kako je to navedeno u ugovoru: „Nakon isteka vremena na koji je ovaj ugovor zaključen, kao i u slučaju ostavke, razrješenja ili nastupanja smetnji za obavljanje funkcije Uprave i drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom, v.d. direktoru će biti ponuđen novi ugovor o radu sa KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo“. Raspored v.d. direktora u slučaju razrješenja, ostavke i isteka mandata v.d. direktora unutar preduzeća, u kojem prethodno nije bio zaposlen, predstavljalo bi novo zapošljavanje. Postupanje na ovakav način je je u suprotnosti sa odredbama Uredbe o postupku prijema u radni odnos iz razloga što je istom decidno propisan postupak prijema u radni odnos, te je predviđeno obavezno javno oglašavanje upražnjenih radnih mjesta.

KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo

KJKP „Rad“ d.o.o. dostavilo je dokumentaciju koja se odnosi na četiri zaključena ugovora o radu sa direktorima i v.d. direktorima i Odluku o imenovanju v.d. direktora:

 1. Odluka o imenovanju v.d. direktora od 29.03.2019. godine (na tri mjeseca),
 2. Ugovor od 21. 11. 2014. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine; Odlukom o imenovanju v.d. direktora, odredbe ugovora od 21. 11. 2014. godine su važeće za vrijeme trajanja Odluke),
 3. Ugovor od 27. 05. 2019. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od tri mjeseca),
 4. Ugovor od 06.11.2019. godine (zaključen sa direktorom na period od četiri godine),
 5. Ugovor od 23. 06. 2020. godine (zaključen sa v.d. direktorom na period od šest mjeseci).

Nakon analize dostavljene dokumentacije Ured nije utvrdio nepravilnosti u odredbama ugovora.

O utvrđenim nepravilnostima kod zaključenih ugovora o radu sa direktorima i v.d. direktorima u preduzećima čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Ured je poslao informaciju resornom ministarstvu.

Centri civilnih inicijativa (CCI) trenutno sprovode projekat Fer zapošljavanje za odgovornost kojim nastoje ukazati na nužnost depolitizacije zapošljavanja na rukovodeće pozicije u javnim preduzećima. Vladajuća politička partija upravlja javnim preduzećima, a stranačkim zapošljavanjem javna preduzeća ne djeluju nezavisno i u najboljem interesu javnog preduzeća. Njihovo djelovanje je partijski orijentisano i ima za cilj ispunjavanje partijskih težnji. Adekvatno znanje i svijest o unaprjeđenju poslovanja javnog preduzeća, kao i o zaštiti javnog interesa i javnog dobra ne postoji.

Zakon definiše javna preduzeća  kao ona koja obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa te je jasno da moraju djelovati u korist društvenog interesa, a zapošljavanje i imenovanje rukovodećih pozicija javnih preduzeća BiH se mora raditi prema zakonom propisanoj proceduri.

Izvor: Analiza antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo

Povezani članci